นางสาวอัฉราภรณ์ นนท์ปัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ หน่วยโรงเรียนประสาทรัฐ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์